Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriâ 2, Himiâ

Alternate Titles:Vestn Mosk Univ Seriya 2 Khimiya
Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya 2 Khimiya
Vestn Mosk Univ Khim
Vestn Mosk U Khim
V Mosk U Kh
Moskovskii Gosudarstvennyi Universitet Vestnik Seriya 2 Khimiya
Publisher:Izdatelʹstvo Moskovskogo universiteta
ISSN:0579-9384
E-ISSN:1728-2101
Categories:Arts and Humanities - Education & Careers
Chemistry - General and Others
Available online:Availability
Free E- JournalsAvailable from 1998 volume: 39 issue: 1